skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonspecific effects of gap paradigm on swallowing

Yoneda, Masaki ; Saitoh, Kazuya

Physiology & Behavior, Feb 1, 2017, Vol.169, p.141(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-9384 ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

2
Nonspecific effects of gap paradigm on swallowing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonspecific effects of gap paradigm on swallowing

Yoneda, Masaki ; Saitoh, Kazuya

Physiology & Behavior, 02/2017, Vol.169, C, pp.141-146 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00319384 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonspecific effects of gap paradigm on swallowing

Yoneda, Masaki ; Saitoh, Kazuya

Physiology & Behavior, 01 February 2017, Vol.169, pp.141-146 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonspecific effects of gap paradigm on swallowing

Yoneda, Masaki ; Saitoh, Kazuya

Physiology & behavior, 01 February 2017, Vol.169, pp.141-146 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-507X ; PMID: 27932241 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...