skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence enabled by BT's next generation of clients.(Author abstract)

BT Technology Journal, April, 2007, Vol.25(2), p.133(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence enabled by BT’s next generation of clients

Collingridge, R. ; Matthews, I. ; Clarke, P.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(2), pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0037-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence enabled by BT's next generation of clients

Collingridge, R ; Matthews, I ; Clarke, P

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0037-1

Toàn văn sẵn có

4
Convergence enabled by BT’s next generation of clients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence enabled by BT’s next generation of clients

Collingridge, R. ; Matthews, I. ; Clarke, P.

BT Technology Journal, 4/2007, Vol.25(2), pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10550-007-0037-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...