skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus From the Russian Far East

González, P ; Carbonell, E ; Urios, V ; Rozhnov, V. V

Journal of Parasitology, 2007, Vol.93(4), p.948-950 [Tạp chí có phản biện]

BioOne

ISSN: 0022-3395 ; DOI: 10.1645/GE-3519RN.1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus from the Russian Far East

González, P. ; Carbonell, E. ; Urios, V. ; Rozhnov, V. V. ; P. González ; E. Carbonell ; V. Urios ; V. V. Rozhnov

The Journal of Parasitology, 1 August 2007, Vol.93(4), pp.948-950 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00223395 ; E-ISSN: 19372345

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus from the Russian Far East

González, P. ; Carbonell, E. ; Urios, V. ; Rozhnov, V. V.

The Journal of Parasitology, 1 August 2007, Vol.93(4), pp.948-950 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00223395 ; E-ISSN: 19372345

Toàn văn sẵn có

4
Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus From the Russian Far East
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus From the Russian Far East

González, P. ; Carbonell, E. ; Urios, V. ; Rozhnov, V. V.

Journal of Parasitology, 08/2007, Vol.93(4), pp.948-950 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-3395 ; E-ISSN: 1937-2345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1645/GE-3519RN.1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprology of Panthera tigris altaica and Felis bengalensis euptilurus from the Russian Far East

González, P ; Carbonell, E ; Urios, V ; Rozhnov, V V

The Journal of parasitology, August 2007, Vol.93(4), pp.948-50 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-3395 ; PMID: 17918383 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...