skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus.(Report)

Lee, Barry B. ; Sun, Hao ; Valberg, Arne

Journal of Physiology, Jan, 2011, Vol.589(1), p.59(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3751

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus.(Report)

Lee, Barry B. ; Sun, Hao ; Valberg, Arne

Journal of Physiology, Jan, 2011, Vol.589(1), p.59(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3751

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus

Lee, Barry B. ; Sun, Hao ; Valberg, Arne

Journal of Physiology, 01 January 2011, Vol.589(1), pp.59-73 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-3751 ; E-ISSN: 1469-7793 ; DOI: 10.1113/jphysiol.2010.188862

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus

Lee, Barry B ; Sun, Hao ; Valberg, Arne

The Journal of physiology, 01 January 2011, Vol.589(Pt 1), pp.59-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-7793 ; PMID: 20937716 Version:1 ; DOI: 10.1113/jphysiol.2010.188862

Truy cập trực tuyến

5
Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation of chromatic and luminance signals using a novel grating stimulus

Lee, B. B. ; Sun, H. ; Valberg, A.

The Journal of Physiology, 01/01/2011, Vol.589(1), pp.59-73 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0022-3751 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1113/jphysiol.2010.188862

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...