skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene ; Guber, Andrey ; Kravchenko, Alexandra ; Marsh, Terence ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark

PLoS One, Apr 2015, p.e0123999 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene C. ; Guber, Andrey K. ; Kravchenko, Alexandra N. ; Marsh, Terence L. ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L.

PLoS ONE, April 24, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene C. ; Guber, Andrey K. ; Kravchenko, Alexandra N. ; Marsh, Terence L. ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L.

PLoS ONE, April 24, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of soil pore space regulate pathways of plant residue decomposition and community structure of associated bacteria

Negassa, Wakene C ; Guber, Andrey K ; Kravchenko, Alexandra N ; Marsh, Terence L ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L

PloS one, 2015, Vol.10(4), pp.e0123999 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25909444 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene C ; Guber, Andrey K ; Kravchenko, Alexandra N ; Marsh, Terence L ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L; Liang, Wenju (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999 ; PMCID: 4409378 ; PMID: 25909444

Toàn văn sẵn có

6
Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene C. ; Guber, Andrey K. ; Kravchenko, Alexandra N. ; Marsh, Terence L. ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L.; Liang, Wenju

PLOS ONE, 4/24/2015, Vol.10(4), p.e0123999 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of soil pore space regulate pathways of plant residue decomposition and community structure of associated bacteria

Negassa, Wakene C ; Guber, Andrey K ; Kravchenko, Alexandra N ; Marsh, Terence L ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

PLoS ONE, 01 July 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of soil pore space regulate pathways of plant residue decomposition and community structure of associated bacteria

Wakene C Negassa ; Andrey K Guber ; Alexandra N Kravchenko ; Terence L Marsh ; Britton Hildebrandt ; Mark L Rivers

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(4), p.e0123999 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...