skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor.(Report)

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A. ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D. ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D. ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E. ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T. ; Tribo, Alexandra R. ; Pasternak, Gavril W. ; Carroll, F. Ivy ; Stevens, Raymond C. ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L.

Cell, Jan 11, 2018, Vol.172(1), p.55 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

2
Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A. ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D. ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D. ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E. ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T. ; Tribo, Alexandra R. ; Pasternak, Gavril W. ; Carroll, F. Ivy ; Stevens, Raymond C. ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L.

Cell, 01/2018, Vol.172(1-2), pp.55-67.e15 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00928674 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T ; Tribo, Alexandra R ; Pasternak, Gavril W ; Carroll, F. Ivy ; Stevens, Raymond C ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Cell, 01 January 2018, Vol.172(1-2) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T ; Tribo, Alexandra R ; Pasternak, Gavril W ; Carroll, F. Ivy ; Stevens, Raymond C ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L

Cell, 11 January 2018, Vol.172(1-2), pp.55-67.e15 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor

Che, Tao ; Majumdar, Susruta ; Zaidi, Saheem A ; Ondachi, Pauline ; Mccorvy, John D ; Wang, Sheng ; Mosier, Philip D ; Uprety, Rajendra ; Vardy, Eyal ; Krumm, Brian E ; Han, Gye Won ; Lee, Ming-Yue ; Pardon, Els ; Steyaert, Jan ; Huang, Xi-Ping ; Strachan, Ryan T ; Tribo, Alexandra R ; Pasternak, Gavril W ; Carroll, F Ivy ; Stevens, Raymond C ; Cherezov, Vadim ; Katritch, Vsevolod ; Wacker, Daniel ; Roth, Bryan L

Cell, 11 January 2018, Vol.172(1-2), pp.55-67.e15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-4172 ; PMID: 29307491 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...