skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a novel, ecologically oriented virtual reality measure of executive function: the Multitasking in the City Test

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied neuropsychology. Adult, 2012, Vol.19(3), pp.171-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2327-9109 ; PMID: 23373603 Version:1 ; DOI: 10.1080/09084282.2011.643955

Toàn văn không sẵn có

2
Development of a Novel, Ecologically Oriented Virtual Reality Measure of Executive Function: The Multitasking in the City Test
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Novel, Ecologically Oriented Virtual Reality Measure of Executive Function: The Multitasking in the City Test

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied Neuropsychology: Adult, 07/2012, Vol.19(3), pp.171-182 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 2327-9095 ; E-ISSN: 2327-9109 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09084282.2011.643955

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Novel, Ecologically Oriented Virtual Reality Measure of Executive Function: The Multitasking in the City Test

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied Neuropsychology: Adult, 01 July 2012, Vol.19(3), pp.171-182 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 2327-9095 ; E-ISSN: 2327-9109 ; DOI: 10.1080/09084282.2011.643955

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...