skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Characterization of phases in Mg- 10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment - Characterization of phases in Mg- 10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of phases in Mg- 10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment - Characterization of phases in Mg- 10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

王渠东 ; 高岩 ; 尹冬弟 ; 陈长江 ; WANG Qu-dong, GAO Yan, YIN Dong-di, CHEN Chang-jiang

中国有色金属学报:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

2
Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

Wang, Qu-Dong ; GAO, Yan ; Yin, Dong-Di ; Chen, Chang-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 11/2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(09)60420-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

Wang, Qu-Dong ; GAO, Yan ; Yin, Dong-Di ; Chen, Chang-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60420-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...