skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but equal? Assessing European dual HE systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher Education, 2010, Vol.60(4), pp.369-393 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-009-9305-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but equal? Assessing European dual HE systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher Education, 1 October 2010, Vol.60(4), pp.369-393 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00181560 ; E-ISSN: 1573174X

Toàn văn sẵn có

3
Different but equal? Assessing European dual HE systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but equal? Assessing European dual HE systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher Education, 10/2010, Vol.60(4), pp.369-393 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10734-009-9305-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but equal?: Assessing European dual HE systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher education, 2010, Vol.60(4), pp.369-393 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-009-9305-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but equal? Assessing European dual HE systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher Education, Oct 2010, Vol.60(4), pp.369-393 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-009-9305-y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different but Equal? Assessing European Dual HE Systems

Kivinen, Osmo ; Nurmi, Jouni

Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning, October 2010, Vol.60(4), p.369 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-009-9305-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...