skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Refining Cortical Representation of Sound Azimuths by Auditory Discrimination Training
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining Cortical Representation of Sound Azimuths by Auditory Discrimination Training

Zhang, Y. ; Zhao, Y. ; Zhu, X. ; Sun, X. ; Zhou, X.

Journal of Neuroscience, 06/05/2013, Vol.33(23), pp.9693-9698 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0158-13.2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining cortical representation of sound azimuths by auditory discrimination training

Zhang, Ying ; Zhao, Yan ; Zhu, Xiaoqing ; Sun, Xinde ; Zhou, Xiaoming

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 05 June 2013, Vol.33(23), pp.9693-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 23739966 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0158-13.2013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...