skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting discharge using a low complexity machine learning model

Zia, Huma ; Harris, Nick ; Merrett, Geoff ; Rivers, Mark

Computers and Electronics in Agriculture, 2015, Vol.118, p.350(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-1699 ; DOI: 10.1016/j.compag.2015.09.012

Toàn văn sẵn có

2
Predicting discharge using a low complexity machine learning model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting discharge using a low complexity machine learning model

Zia, Huma ; Harris, Nick ; Merrett, Geoff ; Rivers, Mark

Computers and Electronics in Agriculture, 10/2015, Vol.118, C, pp.350-360 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01681699 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2015.09.012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting discharge using a low complexity machine learning model

Zia, Huma ; Harris, Nick ; Merrett, Geoff ; Rivers, Mark

Computers and Electronics in Agriculture, October 2015, Vol.118, pp.350-360 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-1699 ; E-ISSN: 1872-7107 ; DOI: 10.1016/j.compag.2015.09.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting discharge using a low complexity machine learning model.(Report)

Zia, Huma ; Harris, Nick ; Merrett, Geoff ; Rivers, Mark

Computers and Electronics in Agriculture, 2015, Vol.118, p.350 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-1699 ; DOI: 10.1016/j.compag.2015.09.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...