skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodríguez, Arturo C. ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; González, Pascual

Neurocomputing, 29 March 2017, Vol.231, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodriguez, Arturo C. ; Lopez-Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Neurocomputing, March 29, 2017, Vol.231, p.11(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodriguez, Arturo C. ; Lopez-Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Neurocomputing, March 29, 2017, Vol.231, p.11 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...