skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global conversation: rethinking IPE in post-hegemonic scenarios *

Tussie, Diana ; Riggirozzi, Pia

Contexto Internacional, Sep-Dec 2015, Vol.37(3), pp.1041-1068 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292015000300009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global conversation: rethinking IPE in post-hegemonic scenarios

Tussie, Diana ; Riggirozzi, Pia

Contexto Internacional, 01 December 2015, Vol.37(3), pp.1041-1068 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292015000300009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global conversation: rethinking IPE in post-hegemonic scenarios

Diana Tussie ; Pia Riggirozzi

Contexto Internacional, 01 December 2015, Vol.37(3), pp.1041-1068 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292015000300009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...