skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin

PloS one, 2017, Vol.12(6), pp.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28662072 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings.(Research Article)(Report)

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin

PLoS ONE, June 29, 2017, Vol.12(6), p.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings.(Research Article)

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin

PLoS ONE, June 29, 2017, Vol.12(6), p.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

4
Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin; Achal, Varenyam

PLOS ONE, 6/29/2017, Vol.12(6), p.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings

Qiusong Chen ; Qinli Zhang ; Chongchun Xiao ; Xin Chen

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(6), p.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin

PLoS One, Jun 2017, Vol.12(6), p.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...