skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education outcomes, health outcomes and economic growth in Nigeria (1980–2013)

Umar, Dominic

Journal of Social and Economic Development, 2017, Vol.19(1), pp.227-244 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0972-5792 ; E-ISSN: 2199-6873 ; DOI: 10.1007/s40847-017-0039-x

Toàn văn sẵn có

2
Education outcomes, health outcomes and economic growth in Nigeria (1980–2013)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education outcomes, health outcomes and economic growth in Nigeria (1980–2013)

Umar, Dominic Ikoh

Journal of Social and Economic Development, 4/2017, Vol.19(1), pp.227-244 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0972-5792 ; E-ISSN: 2199-6873 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40847-017-0039-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...