skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locating the post-national activist: migration rights, civil society and the practice of post-nationalism

Tonkiss, Katherine

Ethnic and Racial Studies, 25 January 2019, Vol.42(2), p.159-177 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1409431

Toàn văn sẵn có

2
Locating the post-national activist: migration rights, civil society and the practice of post-nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locating the post-national activist: migration rights, civil society and the practice of post-nationalism

Tonkiss, Katherine

Ethnic and Racial Studies, 01/25/2019, Vol.42(2), pp.159-177 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2017.1409431

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...