skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-post Evaluation of Automated Reminders May Improve Detection and Management of Post-stroke Depression

Williams, Linda ; Ofner, Susan ; Yu, Zhangsheng ; Beyth, Rebecca ; Plue, Laurie ; Damush, Teresa

Journal of General Internal Medicine, 2011, Vol.26(8), pp.852-857 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-011-1709-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-post Evaluation of Automated Reminders May Improve Detection and Management of Post-stroke Depression.(Report)

Williams, Linda S. ; Ofner, Susan ; Yu, Zhangsheng ; Beyth, Rebecca J. ; Plue, Laurie ; Damush, Teresa

Journal of General Internal Medicine, August, 2011, Vol.26(8), p.852(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-post Evaluation of Automated Reminders May Improve Detection and Management of Post-stroke Depression.(Report)

Williams, Linda S. ; Ofner, Susan ; Yu, Zhangsheng ; Beyth, Rebecca J. ; Plue, Laurie ; Damush, Teresa

Journal of General Internal Medicine, August, 2011, Vol.26(8), p.852(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

4
Pre-post Evaluation of Automated Reminders May Improve Detection and Management of Post-stroke Depression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-post Evaluation of Automated Reminders May Improve Detection and Management of Post-stroke Depression

Williams, Linda S. ; Ofner, Susan ; Yu, Zhangsheng ; Beyth, Rebecca J. ; Plue, Laurie ; Damush, Teresa

Journal of General Internal Medicine, 8/2011, Vol.26(8), pp.852-857 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11606-011-1709-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-post evaluation of automated reminders may improve detection and management of post-stroke depression

Williams, Linda S ; Ofner, Susan ; Yu, Zhangsheng ; Beyth, Rebecca J ; Plue, Laurie ; Damush, Teresa

Journal of general internal medicine, August 2011, Vol.26(8), pp.852-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 21499827 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-011-1709-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...