skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe.(Report)

Veugelers, Reinhilde ; Cincera, Michele ; Frietsch, Rainer ; Rammer, Christian ; Schubert, Torben ; Pelle, Anita ; Renda, Andrea ; Montalvo, Carlos ; Leijten, Jos

Intereconomics, 2015, Vol.50(1), p.4(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5346

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe

Veugelers, Reinhilde ; Cincera, Michele ; Frietsch, Rainer ; Rammer, Christian ; Schubert, Torben ; Pelle, Anita ; Renda, Andrea ; Montalvo, Carlos ; Leijten, Jos

Intereconomics, 2015, Vol.50(1), pp.4-30 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0020-5346 ; E-ISSN: 1613-964X ; DOI: 10.1007/s10272-015-0521-7

Toàn văn sẵn có

3
The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe

Veugelers, Reinhilde ; Cincera, Michele ; Frietsch, Rainer ; Rammer, Christian ; Schubert, Torben ; Pelle, Anita ; Renda, Andrea ; Montalvo, Carlos ; Leijten, Jos

Intereconomics, 1/2015, Vol.50(1), pp.4-30 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0020-5346 ; E-ISSN: 1613-964X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10272-015-0521-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe

Veugelers, Reinhilde ; Cincera, Michele ; Frietsch, Rainer ; Rammer, Christian

Intereconomics, Jan 2015, Vol.50(1), pp.4-30 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00205346 ; E-ISSN: 1613964X ; DOI: 10.1007/s10272-015-0521-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...