skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A.

Annals of Emergency Medicine, May, 2011, Vol.57(5), p.541,549 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A.

Annals of Emergency Medicine, May, 2011, Vol.57(5), p.541,549 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A.

Annals of Emergency Medicine, May, 2011, Vol.57(5), p.541,549 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A

Annals of Emergency Medicine, 2011, Vol.57(5), pp.541,549-541,549 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0196-0644 ; E-ISSN: 1097-6760 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2011.02.015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A.

Annals of Emergency Medicine, May, 2011, Vol.57(5), p.541,549 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

6
Male With Facial Trauma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male With Facial Trauma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A.

Annals of Emergency Medicine, 5/2011, Vol.57(5), pp.541-549 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01960644 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2011.02.015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Images in emergency medicine. Male with facial trauma. Septal hematoma

Wexner, Sage ; Armstrong, Leslie ; French, Andrew ; Buchanan, Jennie A

Annals of emergency medicine, May 2011, Vol.57(5), pp.541,549 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6760 ; PMID: 21513834 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2011.02.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...