skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O ; Boyer, B ; Derome, L ; Pignol, G; Pignol, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.nima.2016.03.068

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O. ; Boyer, B. ; Derome, L. ; Pignol, G.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 June 2016, Vol.821, pp.169-177 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2016.03.068

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O ; Boyer, B ; Derome, L ; Pignol, G; Vernay, Emmanuelle (Editor)

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2016, Vol.821, p.169–177 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2016.03.068

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O. ; Boyer, B. ; Derome, L. ; Pignol, G.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, June 11, 2016, Vol.821, p.169(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2016.03.068

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O. ; Boyer, B. ; Derome, L. ; Pignol, G.

Nucl. Instrum. Meth. A 821 (2016) 169-177 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1603.06816

Toàn văn sẵn có

6
UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCTM2: An updated User friendly Configurable Trigger, scaler and delay Module for nuclear and particle physics

Bourrion, O. ; Boyer, B. ; Derome, L. ; Pignol, G.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 06/2016, Vol.821, C, pp.169-177 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.03.068

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...