skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP--AES and AAS Analytical Techniques.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, July, 2013, Vol.65(1), p.33(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP--AES and AAS Analytical Techniques.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, July, 2013, Vol.65(1), p.33(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP-AES and AAS Analytical Techniques

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Jul 2013, pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

4
Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 7/2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air pollution study in Croatia using moss biomonitoring and ICP-AES and AAS analytical techniques

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of environmental contamination and toxicology, July 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0703 ; PMID: 23467710 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...