skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the failure modes in geobag revetments

Akter, A ; Crapper, M ; Pender, G ; Wright, G ; Wong, W S

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2012, Vol.65(3), pp.418-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 22258670 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2012.812

Toàn văn sẵn có

2
Modelling the failure modes in geobag revetments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the failure modes in geobag revetments

Akter, A. ; Crapper, M. ; Pender, G. ; Wright, G. ; Wong, W. S.

Water Science and Technology, 02/2012, Vol.65(3), pp.418-425 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2012.812

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...