skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing and properties of a bioactive glass-ceramic reinforced with ductile silver particles.(Author abstract)

Claxton, E. ; Taylor, B. A. ; Rawlings, R. D.

Journal of Materials Science, Sept, 2002, Vol.37(17), p.3725 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing and properties of a bioactive glass-ceramic reinforced with ductile silver particles

Claxton, E. ; Taylor, B. ; Rawlings, R.

Journal of Materials Science, 2002, Vol.37(17), pp.3725-3732 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1016521611168

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing and properties of a bioactive glass-ceramic reinforced with ductile silver particles

Claxton , E. ; Taylor , B. A. ; Rawlings , R. D.

Journal of materials science, 2002, Vol.37(17), pp.3725-3732 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...