skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Angelini, Leonardo ; Mugellini, Elena ; Couture, Nadine

Informatics, 2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 22279709 ; DOI: 10.3390/informatics5010007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Leonardo Angelini ; Elena Mugellini ; Omar Abou Khaled ; Nadine Couture

Informatics, 01 January 2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: 10.3390/informatics5010007

Toàn văn sẵn có

3
Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Angelini, Leonardo ; Mugellini, Elena ; Abou Khaled, Omar ; Couture, Nadine

Informatics, 3/2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/informatics5010007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Angelini, Leonardo ; Mugellini, Elena ; Abou Khaled, Omar ; Couture, Nadine; Couture, Nadine (Editor)

Informatics, March 2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2227-9709 ; E-ISSN: 2227-9709

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...