skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology a panel instrumental-variables approach

Mcclellan, Mark B; Newhouse, Joseph P

Journal of econometrics, 1997, Vol.77(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0304-4076

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology: a panel instrumental-variables approach.(Analysis of Data on Health)

Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P.

Journal of Econometrics, March, 1997, Vol.77(1), p.39(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-4076

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology: A panel instrumental-variables approach

Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph

Journal of Econometrics, Mar 1997, Vol.77(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03044076 ; E-ISSN: 1872-6895

Toàn văn sẵn có

4
The marginal cost-effectiveness of medical technology: A panel instrumental-variables approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology: A panel instrumental-variables approach

Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P.

Journal of Econometrics, 3/1997, Vol.77(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03044076 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(96)01805-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology: A panel instrumental-variables approach

Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P

Journal of Econometrics, 1997, Vol.77(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-4076 ; E-ISSN: 1872-6895 ; DOI: 10.1016/S0304-4076(96)01805-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...