skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments - Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments - Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments

YIN ; Hong ; ; ; Bin ; FAN ; Cheng ; ; ; Xin ; DING ; Shi ; ; ; Ming ; ZHANG ; Lu ; ZHONG ; Ji ; ; ; Cheng

土壤圈:英文版 - Pedosphere, 2008, Vol.18(5), pp.564-573 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1002-0160

Toàn văn sẵn có

2
Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments

Yin, Hong-Bin ; Fan, Cheng-Xin ; Ding, Shi-Ming ; Zhang, Lu ; Zhong, Ji-Cheng

Pedosphere, 10/2008, Vol.18(5), pp.564-573 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(08)60050-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40730528), the National High Technology Research and Development Program (863 Program) of China (No. 2007AA06Z411), and the Social Development Plan of Jiangsu Province (No. BS2007161)

Yin, Hong-Bin ; Fan, Cheng-Xin ; Ding, Shi-Ming ; Zhang, Lu ; Zhong, Ji-Cheng

Pedosphere, 2008, Vol.18(5), pp.564-573 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60050-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...