skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Americans really in favor of interracial marriage? A closer look at when they are asked about black-white marriage for their relatives.(Report)

Djamba, Yanyi K. ; Kimuna, Sitawa R.

Journal of Black Studies, 2014, Vol.45(6), pp.528-544 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Americans really in favor of interracial marriage? A closer look at when they are asked about black-white marriage for their relatives.(Report)

Djamba, Yanyi K. ; Kimuna, Sitawa R.

Journal of Black Studies, 2014, Vol.45(6), pp.528-544 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

3
Are Americans Really in Favor of Interracial Marriage? A Closer Look at When They Are Asked About Black-White Marriage for Their Relatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Americans Really in Favor of Interracial Marriage? A Closer Look at When They Are Asked About Black-White Marriage for Their Relatives

Djamba, Yanyi K. ; Kimuna, Sitawa R.

Journal of Black Studies, 09/2014, Vol.45(6), pp.528-544 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934714541840

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Americans Really in Favor of Interracial Marriage? A Closer Look at When They Are Asked About Black-White Marriage for Their Relatives

Djamba, Yanyi K ; Kimuna, Sitawa R

Journal of Black Studies, September 2014, Vol.45(6), pp.528-544 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934714541840

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...