skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive design of multimodal user interfaces

König, Werner ; Rädle, Roman ; Reiterer, Harald

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.3(3), pp.197-213 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0044-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive design of multimodal user interfaces; Reducing technical and visual complexity.(Report)

Konig, Werner A. ; Radle, Roman ; Reiterer, Harald

Journal on Multimodal User Interfaces, April, 2010, Vol.3(3), p.197(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

3
Interactive design of multimodal user interfaces: Reducing technical and visual complexity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive design of multimodal user interfaces: Reducing technical and visual complexity

König, Werner A. ; Rädle, Roman ; Reiterer, Harald

Journal on Multimodal User Interfaces, 4/2010, Vol.3(3), pp.197-213 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-010-0044-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...