skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are? a study of US retail hotel demand

Lee, Seonah ; Garrow, Laurie A ; Higbie, Jon A ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(1), pp. 73-86 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are? A study of US retail hotel demand.(Research Article)(Report)

Lee, Seonah ; Garrow, Laurie A. ; Higbie, Jon A. ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev

Journal of Revenue & Pricing Management, Jan, 2011, Vol.10(1), p.73(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are: A study of US retail hotel demand

Koushik, Dev

Journal of Revenue and Pricing Management, January 2011, Vol.10(1), pp.73-86 [Tạp chí có phản biện]

Palgrave Macmillan (IngentaConnect)

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

4
Do you really know who your customers are?: A study of US retail hotel demand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are?: A study of US retail hotel demand

Lee, Seonah ; Garrow, Laurie A ; Higbie, Jon A ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev

Journal of Revenue and Pricing Management, 1/2011, Vol.10(1), pp.73-86 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1476-6930 ; E-ISSN: 1477-657X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/rpm.2009.8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are?: A study of US retail hotel demand

Lee, Seonah ; Garrow, Laurie ; Higbie, Jon ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev

Journal of Revenue and Pricing Management, Jan 2011, pp.73-86 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14766930 ; E-ISSN: 1477657X ; DOI: 10.1057/rpm.2009.8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you really know who your customers are?: A study of US retail hotel demand

Seonah Lee ; Laurie A Garrow ; Jon A Higbie ; Pinar Keskinocak ; Dev Koushik

Journal of Revenue and Pricing Management, 2009, Vol.10(1), p.73 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1476-6930 ; E-ISSN: 1477-657X ; DOI: 10.1057/rpm.2009.8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...