skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis.(Report)

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; K. Teo, Koon ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, Dec, 2005, Vol.7(7), p.1133(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1388-9842

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta‐analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; K. Teo, Koon ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, December 2005, Vol.7(7), pp.1133-1144 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2005.08.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; K. Teo, Koon ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 2005, Vol. 7(7), pp.1133-1144 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2005.08.005

Toàn văn sẵn có

4
Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; K. Teo, Koon ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 12/2005, Vol.7(7), pp.1133-1144 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejheart.2005.08.005

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K ; Yusuf, Salim

European journal of heart failure, December 2005, Vol.7(7), pp.1133-44 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1388-9842 ; PMID: 16198629 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...