skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Wearing hard hats around horses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing hard hats around horses

Butterworth, J.

Veterinary Record, 01/03/2015, Vol.176(1), pp.24-24 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/vr.g7679

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing hard hats around horses

Butterworth, Jill

Veterinary Record, 3 January 2015, Vol.176(1), p.24 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: 10.1136/vr.g7679 ; PMID: 25556136

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University costs and graduate remuneration

Butterworth, Jill

Veterinary Record, 27 September 2014, Vol.175(12), p.308 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: 10.1136/vr.g5844 ; PMID: 25256735

Toàn văn sẵn có

4
University costs and graduate remuneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University costs and graduate remuneration

Butterworth, Jill

Veterinary Record, 09/27/2014, Vol.175(12), pp.308.3-308 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/vr.g5844

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University costs and graduate remuneration

Butterworth, Jill

The Veterinary record, 27 September 2014, Vol.175(12), pp.308 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2042-7670 ; PMID: 25256735 Version:1 ; DOI: 10.1136/vr.g5844

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing hard hats around horses

Butterworth, Jill

The Veterinary record, 03 January 2015, Vol.176(1), pp.24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2042-7670 ; PMID: 25556136 Version:1 ; DOI: 10.1136/vr.g7679

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...