skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, K. T. ; Treloar, S. A. ; Lin, J. ; Weeks, D. E. ; Nyholt, D. R. ; Mangion, J. ; Mackay, I. J. ; Cardon, L. R. ; Martin, N. G. ; Kennedy, S. H. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/07/2006, Vol.22(3), pp.717-728 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del446

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, Krina T ; Treloar, Susan A ; Lin, Jianghai ; Weeks, Daniel E ; Nyholt, Dale R ; Mangion, Jon ; Mackay, Ian J ; Cardon, Lon R ; Martin, Nicholas G ; Kennedy, Stephen H ; Montgomery, Grant W

Human reproduction (Oxford, England), March 2007, Vol.22(3), pp.717-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 17158817 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...