skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the Japan-South Korea "Virtual Alliance": Populism and Historical Revisionism in the Face of Conflicting Regional Strategies

Rozman, Gilbert ; Shin-Wha, Lee

Asian Survey, Sep/Oct 2006, pp.761-784 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2006.46.5.761

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the Japan-South Korea "virtual alliance": Populism and historical revisionism in the face of conflicting regional strategies

Rozman, Gilbert ; Shin - Wha Lee

Asian Survey, Sept-Oct, 2006, Vol.46(5), p.761(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

3
Unraveling the Japan-South Korea "Virtual Alliance": Populism and Historical Revisionism in the Face of Conflicting Regional Strategies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the Japan-South Korea "Virtual Alliance": Populism and Historical Revisionism in the Face of Conflicting Regional Strategies

Rozman, Gilbert ; Lee, Shin-Wha

Asian Survey, 10/2006, Vol.46(5), pp.761-784 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2006.46.5.761

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...