skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras

Cecilia Menjívar ; Shannon Drysdale Walsh

Latin American research review, 01 August 2017, Vol.52(2), pp.221-240 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: 10.25222/larr.73

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras.(SOCIOLOGY)(Report)

Menjivar, Cecilia ; Walsh, Shannon Drysdale

Latin American Research Review, 2017, Vol.52(2), p.221(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0023-8791 ; DOI: 10.25222/larr.73

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras

Menjívar, Cecilia ; Walsh, Shannon

Latin American Research Review, 2017, Vol.52(2), pp.221-240 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.25222/larr.73

Truy cập trực tuyến

4
The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras

Menjívar, Cecilia ; Walsh, Shannon Drysdale

Latin American Research Review, 08/16/2017, 08/16/2017, Vol.52(2), pp.221-240 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.25222/larr.73

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...