skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits' paths curved vertically in human grasping movements?

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, January 2013, Vol.224(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23283419 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3288-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits' paths curved vertically in human grasping movements?(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, Jan 1, 2013, Vol.224(1), p.59(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits’ paths curved vertically in human grasping movements?

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen

Experimental Brain Research, 2013, Vol.224(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3288-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits' paths curved vertically in human grasping movements?(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, Jan 1, 2013, Vol.224(1), p.59(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3288-0

Toàn văn sẵn có

5
Why are the digits’ paths curved vertically in human grasping movements?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits’ paths curved vertically in human grasping movements?

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, 1/2013, Vol.224(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00221-012-3288-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...