skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Michal Janíčko

Central European Political Studies Review, 01 April 2015, Vol.17(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1212-7817 ; DOI: 10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Janícko, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2015, Vol.17(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817 ; DOI: 10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

3
Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Janíčko, Michal

Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review, 10/14/2015, Vol.17(1), p.28 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1212-7817 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...