skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Lower- and Working-Class Youth Become Middle-Class Adults: The Association between Ego Defense Mechanisms and Upward Social Mobility

Snarey, John R. ; Vaillant, George E.

Child Development, 1 August 1985, Vol.56(4), pp.899-910 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130102

Toàn văn sẵn có

2
How Lower- and Working-Class Youth Become Middle-Class Adults: The Association between Ego Defense Mechanisms and Upward Social Mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Lower- and Working-Class Youth Become Middle-Class Adults: The Association between Ego Defense Mechanisms and Upward Social Mobility

Snarey, John R. ; Vaillant, George E.

Child Development, 08/1985, Vol.56(4), p.899 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00093920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1130102

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How lower- and working-class youth become middle-class adults: the association between ego defense mechanisms and upward social mobility

Snarey, J R ; Vaillant, G E

Child development, August 1985, Vol.56(4), pp.899-910 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 4042752 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Lower- and Working-Class Youth Become Middle-Class Adults: The Association between Ego Defense Mechanisms and Upward Social Mobility

Snarey, John R ; Vaillant, George E

Child Development, 1985, Vol.56(4), p.899 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...