skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Bistro Montréalais

Nelson, Rodney D ; Bélair-Gagnon, Valérie

Contexts, May 2006, Vol.5(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: 10.1525/ctx.2006.5.2.72

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

le bistro montréalais

Nelson, Rodney D. ; Bélair-Gagnon, Valérie

Contexts, 1 April 2006, Vol.5(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 15365042 ; E-ISSN: 15376052

Toàn văn sẵn có

3
Le Bistro Montréalais
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Bistro Montréalais

Nelson, Rodney D. ; Bélair-Gagnon, Valérie

Contexts, 05/2006, Vol.5(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/ctx.2006.5.2.72

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...