skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock: Aggregating Information While Preserving Privacy

Adar, Eytan ; Lukose, Rajan ; Sengupta, Caesar ; Tyler, Josh ; Good, Nathaniel

Information Systems Frontiers, 2003, Vol.5(1), pp.15-28 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1023/A:1022033619551

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock: Aggregating Information While Preserving Privacy.(Author abstract)

Adar, Eytan ; Lukose, Rajan ; Sengupta, Caesar ; Tyler, Josh ; Good, Nathaniel

Information Systems Frontiers, Jan, 2003, Vol.5(1), p.15 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1387-3326

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...