skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China

Xu, Hailing ; Jin, Yue ; Wu, Wenxian ; Li, Pei ; Wang, Lin ; Li, Na ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua ; Xu, Hailing ; Jin, Yue ; Wu, Wenxian ; Li, Pei ; Wang, Lin ; Li, Na ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/s13071-016-1409-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China

Xu, Hailing ; Jin, Yue ; Wu, Wenxian ; Li, Pei ; Wang, Lin ; Li, Na ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 2016, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/s13071-016-1409-5 ; PMCID: 4774012

Toàn văn sẵn có

3
Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China

Xu, Hailing ; Jin, Yue ; Wu, Wenxian ; Li, Pei ; Wang, Lin ; Li, Na ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 12/2016, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13071-016-1409-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China

Xu, Hailing ; Jin, Yue ; Wu, Wenxian ; Li, Pei ; Wang, Lin ; Li, Na ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & vectors, 01 March 2016, Vol.9, pp.121 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-3305 ; PMID: 26932267 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13071-016-1409-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...