skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is a task? An ideomotor perspective

Künzell, Stefan ; Broeker, Laura ; Dignath, David ; Ewolds, Harald ; Raab, Markus ; Thomaschke, Roland

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 29098444 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0942-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is a task? An ideomotor perspective.(Report)

Kunzell, Stefan ; Broeker, Laura ; Dignath, David ; Ewolds, Harald ; Raab, Markus ; Thomaschke, Roland

Psychological Research, Jan, 2018, Vol.82(1), p.4(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0942-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is a task? An ideomotor perspective

Künzell, Stefan ; Broeker, Laura ; Dignath, David ; Ewolds, Harald ; Raab, Markus ; Thomaschke, Roland

Psychological Research, 2018, Vol.82(1), pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0942-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is a task? An ideomotor perspective.(Report)

Kunzell, Stefan ; Broeker, Laura ; Dignath, David ; Ewolds, Harald ; Raab, Markus ; Thomaschke, Roland

Psychological Research, 2018, Vol.82(1), p.4(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0942-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is a task? An ideomotor perspective

Künzell, Stefan ; Broeker, Laura ; Dignath, David ; Ewolds, Harald ; Raab, Markus ; Thomaschke, Roland

Psychological Research, Jan 2018, Vol.82(1), pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0942-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...