skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giardia duodenalis Cathepsin B Proteases Degrade Intestinal Epithelial Interleukin-8 and Attenuate Interleukin-8-Induced Neutrophil Chemotaxis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Cathepsin B Proteases Degrade Intestinal Epithelial Interleukin-8 and Attenuate Interleukin-8-Induced Neutrophil Chemotaxis

Cotton, James A. ; Bhargava, Amol ; Ferraz, Jose G. ; Yates, Robin M. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.; Appleton, J. A.

Infection and Immunity, 07/2014, Vol.82(7), pp.2772-2787 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0019-9567 ; E-ISSN: 1098-5522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/IAI.01771-14

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis cathepsin B proteases degrade intestinal epithelial interleukin-8 and attenuate interleukin-8-induced neutrophil chemotaxis

Cotton, James A ; Bhargava, Amol ; Ferraz, Jose G ; Yates, Robin M ; Beck, Paul L ; Buret, Andre G

Infection and immunity, July 2014, Vol.82(7), pp.2772-87 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-5522 ; PMID: 24733096 Version:1 ; DOI: 10.1128/IAI.01771-14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...