skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How would small business owners fare under a business entity tax?

Knittel, Matthew J; Nelson, Susan C

National tax journal, 2011, Vol.64(4), pp. 949-975 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How would small business owners fare under a business entity tax?(Report)

Knittel, Matthew J. ; Nelson, Susan C.

National Tax Journal, Dec, 2011, Vol.64(4), p.949(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How would small business owners fare under a business entity tax?(Report)

Knittel, Matthew J. ; Nelson, Susan C.

National Tax Journal, Dec, 2011, Vol.64(4), p.949(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

4
How Would Small Business Owners Fare Under a Business Entity Tax?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Would Small Business Owners Fare Under a Business Entity Tax?

Knittel, Matthew J. ; Nelson, Susan C.

National Tax Journal, 12/2011, Vol.64(4), pp.949-975 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00280283 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17310/ntj.2011.4.03

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW WOULD SMALL BUSINESS OWNERS FARE UNDER A BUSINESS ENTITY TAX?

Knittel, Matthew ; Nelson, Susan

National Tax Journal, Dec 2011, Vol.64(4), pp.949-975 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00280283 ; E-ISSN: 19447477

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...