skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-visual object recognition time suggests specific processing for animal sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle

PloS one, 2009, Vol.4(4), pp.e5256 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 19384414 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-Visual Object Recognition Time Suggests Specific Processing for Animal Sounds (Animal Sounds Are Special)

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle; Burr, David C. (Editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(4), p.e5256 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-Visual Object Recognition Time Suggests Specific Processing for Animal Sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle; Burr, David C. (editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256 ; PMCID: 2668178 ; PMID: 19384414

Toàn văn sẵn có

4
Auditory-Visual Object Recognition Time Suggests Specific Processing for Animal Sounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-Visual Object Recognition Time Suggests Specific Processing for Animal Sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle; Burr, David C.

PLoS ONE, 4/22/2009, Vol.4(4), p.e5256 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-visual object recognition time suggests specific processing for animal sounds

Clara Suied ; Isabelle Viaud-Delmon

PLoS ONE, 01 January 2009, Vol.4(4), p.e5256 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-Visual Object Recognition Time Suggests Specific Processing for Animal Sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle

PLoS One, Apr 2009, p.e5256 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory-visual object recognition time suggests specific processing for animal sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle; Ircam, Ircam (Editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(4) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...