skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized approaches for the sequence determination of double-stranded RNA templates

Darissa, Omar ; Willingmann, Peter ; Adam, Günter

Journal of virological methods, November 2010, Vol.169(2), pp.397-403 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0984 ; PMID: 20727370 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jviromet.2010.08.013

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized approaches for the sequence determination of double-stranded RNA templates

Darissa, Omar ; Willingmann, Peter ; Adam, Gunter

Journal of Virological Methods, Nov, 2010, Vol.169(2), p.397(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0166-0934

Truy cập trực tuyến

3
Optimized approaches for the sequence determination of double-stranded RNA templates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized approaches for the sequence determination of double-stranded RNA templates

Darissa, Omar ; Willingmann, Peter ; Adam, Günter

Journal of Virological Methods, 11/2010, Vol.169(2), pp.397-403 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01660934 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.08.013

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized approaches for the sequence determination of double-stranded RNA templates

Darissa, Omar ; Willingmann, Peter ; Adam, Günter

Journal of Virological Methods, 2010, Vol.169(2), pp.397-403 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-0934 ; E-ISSN: 1879-0984 ; DOI: 10.1016/j.jviromet.2010.08.013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...