skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: unternehmen struktur?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management framework for business transformation

Donoghue, Ilkka ; Hannola, Lea ; Papinniemi, Jorma

LogForum, 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18952038 ; E-ISSN: 1734459X ; DOI: 10.17270/J.LOG.2018.264

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management framework for business transformation

Ilkka D.M. Donoghue ; Lea T. Hannola ; Jorma J. Papinniemi

LogForum (Poznań, Poland), 01 September 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1734-459X ; E-ISSN: 1734-459X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...