skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project

Aberbach, Joel D. ; Peterson, Mark A. ; Quirk, Paul J.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2007, Vol.37(3), p.515(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project

Aberbach, Joel D. ; Peterson, Mark A. ; Quirk, Paul J.

Presidential Studies Quarterly, September 2007, Vol.37(3), pp.515-530 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2007.02609.x

Truy cập trực tuyến

3
The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project

Aberbach, Joel D. ; Peterson, Mark A. ; Quirk, Paul J.

Presidential Studies Quarterly, 09/2007, Vol.37(3), pp.515-530 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5705.2007.02609.x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...