skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cooperation and the Logic of Action: Experiences of Cooperation Between Scientist and Translator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and the Logic of Action: Experiences of Cooperation Between Scientist and Translator

Eskola, Antti ; Kivinen, David

Meta, 1990, Vol.35(2), pp.370-377 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0026-0452 ; E-ISSN: 1492-1421 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7202/003321ar

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and the Logic of Action

Eskola, Antti ; Kivinen, David; Clas, André (Editor)

Meta, 1990, Vol.35(2), pp.370-377 [Tạp chí có phản biện]

Consortium Érudit

ISSN: 0026-0452 ; E-ISSN: 1492-1421

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...