skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Mn and Ni on microstructure and impact toughness of submerged arc weld metals.(Report)

Yang, Lijun ; Wang, Huichao ; Zhang, Zhi ; Zhang, Jin ; Meng, Xianqun ; Huang, Shiming ; Bai, Qiuyi

Transactions of Tianjin University, 2015, Vol.21(6), p.562(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1006-4982 ; DOI: 10.1007/s12209-015-2480-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Mn and Ni on microstructure and impact toughness of submerged arc weld metals

Yang, Lijun ; Wang, Huichao ; Zhang, Zhi ; Zhang, Jin ; Meng, Xianqun ; Huang, Shiming ; Bai, Qiuyi

Transactions of Tianjin University, 2015, Vol.21(6), pp.562-566 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1006-4982 ; E-ISSN: 1995-8196 ; DOI: 10.1007/s12209-015-2480-2

Toàn văn sẵn có

3
Effect of Mn and Ni on microstructure and impact toughness of submerged arc weld metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Mn and Ni on microstructure and impact toughness of submerged arc weld metals

Yang, Lijun ; Wang, Huichao ; Zhang, Zhi ; Zhang, Jin ; Meng, Xianqun ; Huang, Shiming ; Bai, Qiuyi

Transactions of Tianjin University, 12/2015, Vol.21(6), pp.562-566 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1006-4982 ; E-ISSN: 1995-8196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12209-015-2480-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...