skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking

Meijer, Anne-Merel ; Krampe, Ralf T

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28624969 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking.(Report)

Meijer, Anne - Merel ; Krampe, Ralf T.

Psychological Research, Jan, 2018, Vol.82(1), p.203(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking

Meijer, Anne-Merel ; Krampe, Ralf

Psychological Research, 2018, Vol.82(1), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking.(Report)

Meijer, Anne-Merel ; Krampe, Ralf T.

Psychological Research, 2018, Vol.82(1), p.203(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking

Meijer, Anne-Merel ; Krampe, Ralf

Psychological Research, Jan 2018, Vol.82(1), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

6
Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement timing and cognitive control: adult-age differences in multi-tasking

Meijer, Anne-Merel ; Krampe, Ralf T.

Psychological Research, 6/17/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00426-017-0876-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...